ОПРОСТИЛИ дугове јер Звезда нема пара

0

Агенција за осигурање депозита је након што је од Данаса у два наврата током прошле недеље добила питања на која није одговорила, у петак у 18 часова послала следећи текст који на њихов захтев објављујемо у целости.

„Агенција за осигурање депозита је стечајни управник Нове Агробанке и поред стечајног судије и одбора поверилаца, један је од органа поступка стечаја. У складу са законом, Агенција је самосталан правни субјект који је функционално независан од било ког државног органа.

Фото: crvenazvezdafk.com

Нова Агробанка настала је након отварања поступка стечаја над Агробанком, али се после кратког времена и сама суочила са проблемима у пословању везаним за неликвидност, квалитет активе и недостатак капитала, што је довело до одузимања дозволе за рад и отварања поступка стечаја над банком у октобру 2012. године.

Обавезе ФК Црвена звезда према Новој Агробанци датирају из периода 2009-2011. године, а настале су по основу краткорочних кредита које је у наведеном периоду одобрила Агробанка.

Услед погоршаног економско-финансијског положаја и отплатног капацитета дужника, потраживање Нове Агробанке у стечају од ФК Црвена звезда сврстава се у категорију потраживања које карактерише отежана и неизвесна наплативост.

У складу са законом и интерним актима, стечајни управник и одбор поверилаца могу прихватити предлог дужника за репрограм обавеза, и то на основу:

– оцене економско-финансијског положаја и отплатног капацитета дужника (анализом пословне активности, ликвидности, солвентности и профитабилности);

– дужине периода доцње дужника у отплати доспелих обавеза;

– структуре потраживања (учешће главног дуга, редовних и затезних камата);

– положаја повериоца и извесности наплате потраживања реализацијом инструмената обезбеђења (меница, јемстава, залога, хипотека и слично).

С обзиром на то да ФК Црвена звезда од 2011. године није био у стању да редовно измирује своје доспеле обавезе најпре према Агробанци, а затим и према Новој Агробанци, у складу са законом и интерним актима Агенције и по одобрењу Одбора поверилаца, у јуну 2017. године закључен је Споразум о начину измирења обавеза репрограмом на рок од 18 месеци.

Укупне обавезе дужника ФК Црвена звезда према Новој Агробанци у стечају у време закључења иницијалног Споразума износиле су 13,57 милиона евра. Од тога, директне обавезе износиле су 10,34 милиона евра а индиректне (солидарно јемство за дуг Еуропарка доо Београд) 3,23 милиона евра.

Према извештају независног ревизора, ФК Црвена звезда послује с великим недостатком трајног капитала и обртних средстава, док су краткорочне обавезе веће од обртне имовине за више од 5,3 милијарди динара. На основу финансијских показатеља из 2018. године, као и чињенице да је текући рачун ФК Црвена звезда у последње три године био је у блокади укупно 213 дана, дужник је неликвидан и несолвентан, те није у могућности да уредно измирује доспеле краткорочне обавезе. Овакво финансијско стање угрожава стабилност пословања дужника као и његову могућност да уредно измирује обавезе. Због неликвидности дужника принудна наплата изгубила је смисао, па је једини начин да повериоци наплате своја потраживања усклађивање периода отплате уз отпис дела потраживања, а у складу са реалним финансијским могућностима дужника.

Услед немогућности да у року измири обавезе предвиђене Споразумом из 2017. године, ФК Црвена звезда је у мају 2019. године упутио банци у стечају захтев за продужење рока важења Споразума. Ценећи неповољан економско-финансијски положај и отплатни капацитет дужника, као и остале релевантне показатеље, предлог дужника је прихваћен уз обавезу успостављања додатних средстава обезбеђења.

У складу са законом и интерним актима Агенције и уз сагласност Одбора поверилаца, са дужником је закључен Анекс постојећег Споразума којим је предвиђено да се отплата репрограмираног дуга у износу од 6,8 милиона евра изврши у року од 5 година. Након отплате наведеног износа извршио би се отпис преосталог износа дуга по основу камате и то само под условом да дужник у уговореним роковима испуни обавезу отплате репрограмираног дуга у целости.

Репрограм обавеза се базира на претпоставкама да ће ФК Црвена звезда у дужем временском периоду имати способност генерисања додатног прихода и профита неопходног за намирење потраживања поверилаца учешћем на међународним такмичењима, продајом улазница, продајом права на регистрацију играча, остварењем нових спонзорских уговора, диверсификацијом извора прихода и слично, али и отписом дела обавеза од стране поверилаца.

Учешћем ФК Црвена звезда у Лиги шампиона остварује се једна од тих претпоставки, а наплата репрограмираних обавеза у складу са закљученим Споразумом и Анексом је извеснија.

Анексом Споразума уговорени су, поред хипотеке првог реда на стадион Рајко Митић, и додатни инструменти обезбеђења – солидарно јемство шест зависних/повезаних правних лица са ФК Црвена звезда, као гаранција за намирење предметних потраживања. Камата се обрачунава пропорционалном методом по стопи од 2,5% годишње, а за неблаговремено измирене обавезе на име главног дуга и редовне камате (ануитета) обрачунава се законска затезна камата.

Према процени овлашћеног проценитеља из новембра 2018. године, вредност стадиона Рајко Митић (који је дат као средство обезбеђења) у околностима принудне продаје износи око 6,8 милиона евра, што одговара висини репрограмираних обавеза.

Репрограм обавеза ФК Црвена звезда спроведен је у складу са законом и интерним актима Агенције за осигурање депозита и уз сагласност Одбора поверилаца Нове Агробанке у стечају, а ФК Црвена звезда је имала исти третман као сви остали дужници банке у стечају који су испунили услове за репрограм својих обавеза.“

УКОЛИКО ИМАТЕ ЖЕЉУ ДА ПОДРЖИТЕ РАД ПРОДУКЦИЈЕ „ЦЕНТАР” И РАД ПОРТАЛА „СРБИН.ИНФO”, ДОНАЦИЈЕ МОЖЕТЕ УПЛАТИТИ ПУТЕМ СЛЕДЕЋИХ ЛИНКОВА:

ХВАЛА И БОГ ВАС БЛАГОСЛОВИО!