Прочитај ми чланак

СЈАЈНО У Русији се гради храм посвећен српском Светом Цару Лазару!

0

Гости медијске куће Центар били су Тихомир Војиновић испред православно-духовног просветитељског центара „Љубав” и Мирко Мутапчић уметнички директор и кореограф КУД-а Батајница. Они су са главним одговорним уредником портала „Србин.инфо”, Дејаном Петром Златановићем, разговарали о изградњи православног храма посвећено Св. Цару Лазару и Св. Цару Николају Романовом Другом у Русији.

У Русији треба да се гради храм посвећен светомученицима, Св. Цару Лазару и Св. цару Николају Романовом Другом, а у изградњу су поред Руса укључени и Срби.

Иницијатива је потекла од руског оца Гурија, архимандрит у манастиру у Кингисепу.

Он је и нашао земљиште на ком ће храм бити изграђен.

Такође, и са стране руске државе добијена је новчана и логистичка подршка и помоћ: добијена је земља, помоћ у оперативи (грађевинске дозволе и све остале дозволе са потребном пројектном документацијом), а сада су потребна даља средства да се до краја изгради храм и да Руској православној цркви на употреби.

 

Мирко Мутапчић из свог личног искуства је причао о љубави Руса према Србима, а као пример навео је прошлогодишње гостовање КУД Батајница у Петровграду.

Он је рекао да Руси воле Србе као рођену браћу и да је јако задовољан што се гради храм посвећен Св. цару Лазару и Св. Николају Романовом, а да су он и КУБ „Батајница” део тог подухвата.

Оба госта су, у разговору са Дејаном Петром Златановићем позвали народ Србије, и Србе који ма где да живе у свету, да се придруже овом племенитом подвигу.

УГОВОР О ДОНАТОРСТВУ

Закључен дана ___________________у Београду између :

1. ____________________________ из _________________

улица __________________________________ кога заступа

_____________________________ као донатора са једне стране, и

2. Удружења грађана К.У.Д. “БАТАЈНИЦА“ из Батајнице, ул. Севастократора Бранка бр. 77-79, кога представља Ружица Мутапчић, као примаоца донације, са друге стране.

Чл. 1.

Уговорне стране су се договориле о донаторству за помоћ у изградњи првог Српског храма у византијском стилу, посвећеног светом цару Лазару и светом цару Николају II Романову у граду Кингисеп у Русији.

Чл. 2.

Донатор ће уплатити износ од ___________________ на текући рачун: 205 – 86020 – 48, код Комерцијалне банке А.Д.

Чл. 3.

К.У.Д. “Батајница “, као прималац донације, обавезује се да ће средства уплаћена на текући рачун, користити искључиво за намену договорену са донатором.

Специфични захтеви би се дефинисали Анексом уговора.

Чл. 4.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Чл. 5.

Овај уговор сачињен је у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих по 2 ( два ) задржава свака уговорна страна.

У Београду,

За К.У.Д. “Батајница “

За Донатора

_____________________

_____________________

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 0641021701 ТИХОМИР ВОЈИНОВИЋ