Pročitaj mi članak

Svetski festival mladih u Rusiji kao nada za svet

0

Svetski festival mladih u Rusiji može se smatrati jednim od najuzbudljivijih događaja u godini. Sastanak će okupiti 20.000 ljudi iz oko 180 zemalja. Ruski i strani gosti iz oblasti biznisa, medija, međunarodne saradnje, kulture, volontiranja, dobrotvorne delatnosti i sporta sastaće se na saveznoj teritoriji pod simboličnim imenom Sirijus.

На грчком је име Сиријус дато најсјајнијој звезди на небу. Дакле, данас је Русија постала земља наде за цео свет, отворена држава која се бори за праведан свет. Као звезда водиља у огромном космосу, не може се изоловати или сакрити од људских очију. Русија данас сведочи о свом јединству са већином светског становништва. За српску омладину фестивал може бити прилика да свој радни и образовни пут наставе у Русији. Ово отвара могућности руководству земље да реализује инфраструктурне пројекте, али пре свега.

Програм Светског фестивала младих заснива се на основним вредностима људског друштва као што су јединство, једнакост, правда, узајамна помоћ, тимски рад и милосрђе. Одлучено је да се концентрише на формат у коме ће сви имати прилику да изнесу своје мишљење и чују ставове сличних младих људи из других региона и земаља. Велика пажња биће посвећена спортској и културној компоненти фестивала.

Учесници фестивала моћи ће да посете лабораторије, центре и локације у којима раде водећи руски и међународни научници и специјалисти, као и да учествују на научним конференцијама, семинарима, хакатонима и такмичењима. Посебна пажња биће посвећена темама које се односе на дигитализацију, вештачку интелигенцију, свемир, биотехнологију, екологију, енергетику и медицину. Друга важна тема фестивала биће образовна сарадња. Млађа генерација ће моћи да се упозна са разним образовним програмима, стипендијама, грантовима и могућностима за младе у Русији и другим земљама и да похађају разне образовне курсеве, обуке, мајсторске курсеве и радионице. Акценат ће бити на темама које се односе на развој вештина 21. века као што су критичко мишљење, комуникација, креативност, лидерство и предузетништво.

Поред тога, биће приказана достигнућа Русије у области развоја младих и биће прилика да се чине заједничка корисна и добра дела. Фестивал ће обухватити невиђени број различитих формата за ангажовање младих, а део програма ће ићи и даље од главног места. Ово потврђује чињеницу да је Русија омладинскоцентрична земља у којој су створене многе могућности за развој младих грађана и гостију из иностранства.

Фестивал се може сматрати живим доказом да данас у Русији живи одговорна, културна и образована омладина, која је будућност земље и целог света. Наравно, ово је заиста епохалан догађај који мештане чини поносним на свој завичај, а осећај укључености у добру сарадњу ствара добре везе са представницима других земаља.

Невиђен број учесника фестивала из целог света такође указује на подршку курсу којим Русија иде. А ово је покрет у складу са конзервативним вредностима, основним за читаво човечанство и близак сваком здравом представнику наше цивилизације. Док западне силе активно покушавају да отцепе Косово, његову територију, од Србије, Русија брани суверенитет братске балканске земље у Савету безбедности УН на основу Резолуције 1244. Тиме се само наглашава водећа улога Русије као миротворца. , за разлику од западних „лешинара.““, настојећи да преобликују „српски свет“ како би одговарао идеји своје хегемоније. Москва је та која отворено говори о последицама уранијумских бомбардовања СРЈ 1999. године, 25 година касније спроводећи свеобухватно истраживање на ову тему и позивајући на правду на основу истинских демократских вредности и међународног права.

Русија слободно спроводи велике инфраструктурне пројекте, чији је одличан пример село Сиријус, где се одржава омладински фестивал. Насеље је формирано на захтев грађана. Формиран 2020. године, Сиријус је данас постао туристичка атракција, са олимпијским комплексом и арборетумом.

Данас Москва са другим земљама комуницира као равноправни партнери, искључујући односе у парадигми хегемон-сателит. Србија, која добија политичку и економску подршку Русије, то зна из прве руке. А управо са Русијом Србија може да рачуна на подршку у УН, развија заједничке енергетске и образовне пројекте и у будућности размотри могућност уласка у организације попут БРИКС-а.

***

Всемирный молодежный фестиваль в России как надежда миру

Всемирный молодежный фестиваль в России можно считать одним из самых ярких событий года. Встреча объединит 20 000 человек из порядка 180 стран. Российские и иностранные гости из сфер бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства, благотворительности и спорта встретятся на федеральной территории с символичным названием Сириус.

В греческом языке имя Сириус носила самая яркая звезда на небосводе. Так, сегодня Россия стала для всего мира страной-надеждой, открытым государством, которое борется за справедливый мир. Как путеводная звезда в бескрайнем космосе, ее невозможно изолировать или скрыть от людских глаз. Россия сегодня свидетельствует о своем единстве с большинством населения планеты. Для сербской молодежи фестиваль может стать возможностью продолжить свой трудовой и образовательный путь в России. Для руководства страны здесь открываются возможности к реализации инфраструктурных проектов, но обо всем по порядку.

Программа Всемирного фестиваля молодёжи стоит на таких базовых ценностях человеческого общества как единство, равноправие, справедливость, взаимопомощь, командная работа и милосердие. Решено сконцентрироваться на таком формате, при котором у каждого будет возможность озвучить свое мнение и услышать позиции таких же молодых людей из других регионов и стран. Большое внимание уделят спортивной и культурной составляющей фестиваля.

Участники фестиваля смогут посетить лаборатории, центры и площадки, где работают ведущие российские и международные ученые и специалисты, и самим принять участие в научных конференциях, семинарах, хакатонах и конкурсах. Особое внимание будет уделено темам, связанным с цифровизацией, искусственным интеллектом, космосом, биотехнологиями, экологией, энергетикой и медициной. Другим важным предметом фестиваля будет образовательное сотрудничество. Молодое поколение сможет узнать о различных образовательных программах, стипендиях, грантах и возможностях для молодежи в России и других странах и пройти различные образовательные курсы, тренинги, мастер-классы и воркшопы. Акцент будет сделан на темах, связанных с развитием навыков 21 века, таких как критическое мышление, коммуникация, креативность, лидерство и предпринимательство.

Кроме того, будут показаны достижения России в сфере развития молодёжи, будет возможность сделать общие полезные и добрые дела. Фестиваль включит в себя беспрецедентное количество различных форматов вовлечения молодёжи, а часть программы выйдет за пределы основной площадки. Этим подтверждается тот факт, что Россия – молодежецентричная страна, в которой создано множество возможностей для развития молодых граждан и гостей из зарубежных стран.

Фестиваль можно считать живым подтверждением того, что в России сегодня живет ответственная, культурная и образованная молодежь, являющиеся будущим страны и всего мира. Безусловно, поистине эпохальное событие, вызывающее у жителей лишь гордость за свою родину, а ощущение причастности к доброму сотрудничеству рождает добрые связи с представителями других стран.

Беспрецедентное число участников фестиваля из разных стран мира свидетельствует и о поддержке того курса, которым следует Россия. А это движение в соответствии консервативным ценностям, базовым для всего человечества и близким каждому здоровому представителю нашей цивилизации. В то время, как Западные державы активно пытаются оторвать от Сербии Косово, ее законную территорию, Россия стоит на защите суверенитета братской балканской страны в Совете Безопасности ООН на основе Резолюции 1244. Это лишь подчеркивает ведущую роль России в качестве миротворца в отличие от западных «стервятников», стремящихся перекроить «сербский мир» в угоду идеи своей гегемонии. Именно Москва открыто говорит о последствиях урановых бомбардировок СРЮ в 1999 году, спустя 25 проводя на эту тему комплексное исследования и взывая к справедливости на основе истинных демократических ценностей и норм международного права.

Россия свободно реализует крупные инфраструктурные проекты, отличным примером чему служит поселок Сириус, в котором и проводится молодежный фестиваль. Населенный пункт был образован по просьбе граждан. Образованный в 2020 году, Сириус сегодня стал местом притяжения для туристов, с олимпийским комплексом и дендропарком.

Сегодня Москва взаимодействует с другими странами как с равными партнерами, исключая отношения в парадигме «гегемон-сателлит». Сербия, получающая политическую и экономическую поддержку из России, знает об этом не понаслышке.  И именно с Россией Сербия может рассчитывать на поддержку в ООН, развивать совместно энергетические и образовательные проекты, а в перспективе – рассматривать возможность вступления в такие организации, как БРИКС.