РАТ БЕСНИ У СНС Вучић опет пита Стефановића ко га прислушкује?!

0

Прорежимски таблоид "Курир", који је под контролом Александра Вучића, и данас се обрачунао са Небојшом Стефановићем, некадашњим министром унутрашњих послова и блиским страначким сарадником Вучића, оптуживши га да се упа­дљи­во на­ј­ма­ње по­тру­дио да обја­сни и ра­зја­сни сво­ју уло­гу у афери "прислушкивање". Ово је већ други пут за недељу дана како Вучић, индиректно, преко своје медијске машинерије, упире прстом на Стефановића, чиме се све више показују као тачне тврдње да букти рат кланова унутар СНС.

– От­кри­ће да је врх др­жа­ве – ме­ђу ко­ји­ма је пред­сед­ник Але­к­сан­дар Ву­чић, али и чла­но­ви ње­го­ве по­ро­ди­це, као и шеф БИА Бра­ти­слав Га­шић, ми­ни­стар спо­љ­них по­сло­ва Ни­ко­ла Се­ла­ко­вић и дру­ги – чак го­ди­ну и по при­слу­шки­ван с ра­зло­гом је узбу­р­ка­ло јав­ност, али и по­кре­ну­ло ла­ви­ну пи­та­ња о пу­ко­ти­на­ма у без­бед­но­сном си­сте­му Ср­би­је. Иа­ко је епи­цен­тар овог без­бед­но­сног зе­мљо­тре­са ло­ци­ран у Ми­ни­ста­р­ству уну­тра­шњих по­сло­ва Ср­би­је, и то док га је во­дио Не­бо­ј­ша Сте­фа­но­вић, ви­ше је не­го упа­дљи­во да се би­в­ши ми­ни­стар по­ли­ци­је на­ј­ма­ње по­тру­дио да обја­сни и ра­зја­сни сво­ју уло­гу у овој ко­ло­сал­ној афе­ри ко­ја и да­ље др­ма на­ј­де­ли­кат­ни­ји део др­жав­ног апа­ра­та. Упор­но Сте­фа­но­ви­ће­во ћу­та­ње на бро­ј­на пи­та­ња ко­ја му је Ку­рир пос­та­вио до­во­ди до то­га да се за­пи­та­мо – да ли он у све­му ово­ме не­што кри­је – стоји у уводу Курировог текста.

Вучић је преко Курира оптужио Стефановића да се сакрио и та­ко до­дао још су­м­ње на чи­тав слу­чај, те да је одлу­чио да иг­но­ри­ше све ка­на­ле ко­му­ни­ка­ци­је ко­ји су му би­ли на ра­спо­ла­га­њу, а да је шту­ро обја­шње­ње у јав­ност гу­р­нуо кроз ру­ски по­р­тал Спу­т­њик, ко­ји се, наводно, сла­бо чи­та.

– За­ни­мљи­во је и да Сте­фа­но­ви­ћа не­ма на спис­ку при­слу­шки­ва­них осо­ба ко­ји се на­шао у ме­ди­ји­ма. Он ни­је од­го­во­рио на на­ша пи­та­ња да ли је и он при­слу­шки­ван и ка­ко би обја­снио око­л­ност, уко­ли­ко се утвр­ди, да су ње­го­ви раз­го­во­ри оста­ли ван до­ма­ша­ја сни­ма­ча – констатује Курир, који наводи бројна питања на која Стефановић није дао одговор.

Из Ку­ри­ра сма­трају да је ова те­ма ва­жна за др­жа­ву и да Сте­фа­но­ви­ће­ва за­тво­ре­ност иза­зи­ва пре­ве­ли­ку су­м­њу, те за­то оче­ку­ју од њега да од­го­во­ри на пи­та­ња и ко­на­ч­но се изја­сни.

Јавност је крајем прошле и почетком ове године потресла тзв. афера прислушкивања, коју је обелоданио Александар Вучић, оптуживши одређене структуре у МУП-у да прислушкују његове разговоре. Он је изјавио како зна да је био прислушкиван, „да су радили домаћи, а надлежни органи ће утврдити да ли су повезани са странцима“, напомињући да је прислушкивање председника државе директан покушај државног удара.

Подетимо, лидер покрета „Двери“, Бошко Обрадовић, јасно је указао још 2019. године да је у току рат кланова у СНС, које предводе Андреј Вучић и Небојша Стефановић.

– Стефановић се осамосталио и формирао свој клан који је у рату са кланом Андреја Вучића, брата председника Александра Вучића – навео је Обрадовић, додавши и да се Стефановић са братом и оцем бави трговном утицајем, као и да има групу људи са којима то спроводи углавном у области трговине оружјем, као и зидањем луксузних хотела.

УКОЛИКО ИМАТЕ ЖЕЉУ ДА ПОДРЖИТЕ РАД ПРОДУКЦИЈЕ „ЦЕНТАР” И РАД ПОРТАЛА „СРБИН.ИНФO”, ДОНАЦИЈЕ МОЖЕТЕ УПЛАТИТИ ПУТЕМ СЛЕДЕЋИХ ЛИНКОВА:

ХВАЛА И БОГ ВАС БЛАГОСЛОВИО!