Прочитај ми чланак

Потреба реформе УРБАНИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Београда – пример из улице Париске комуне

0

Преко годину дана 100 власника стамбеног објекта са локалима у Париске комуне 65, 67 и 69, Блок 4 на Новом Београду указује на неправилности, нерегуларности и противности закону у вези будуће планиране изградње уз њихов објекат.

Парцела под овим објектом 832/3 и сам објекат се попут острва налази у туђој приватној
парцели 832/7 К.О. Нови Београд, те станари до свог стамбеног објекта имају приступ искључиво
преко туђе приватне парцеле.

ЈАВНИ ПУТ УКЊИЖЕН КАО ПРИВАТНА СВОЈИНА

Наиме ова приватна парцела је формирана тако што присваја део јавног приступног пута који
служи за прилаз постојећем стамбеном објекту. Јавни пут према Закону о путевима је искључиво
предмет уписа права јавне својине на путевима.

Катастарска парцела 832/7 није могла бити овако формирана као грађевинска парцела у
приватном власништву, јер то није предвиђено нити једним планским актом, од доношења
детаљног урбанистичког плана 1991. године, јер намена ове парцеле није промењена и
дефинисана је као јавни објекат на јавном простору.

КРШЕЊЕ ОСНОВНИХ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Предложени пројекат крши основну одредбу Закона о планирању и изградњи јер, у отвореном
блоку какав је Блок 4, предвиђа наслањање (узиђивање) уз постојећи стамбени објекат , а који се
сада налази на туђој приватној парцели. Према Закону: Отворени стамбени блок се састоји од
слободностојећих објеката вишепородичног становања на земљишту које је у јавном коришћењу.

КРШЕЊЕ СМЕРНИЦА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Не поштују се грађевинске линије предвиђене важећим планом који прописује међусобно
одстојење објеката. Општим правилима грађења Плана генералне регулације (ПГР) прописано је
следеће :

„Минимално међусобно растојање стамбених и нестамбених објеката, на истој
парцели или грађевинском комплексу, је 2/3 висине вишег објекта…“

што би у конкретном случају, обзиром да се постојећи стамбени објекат висине 24м налази на
граници парцеле, померило грађевинску линију новог објекта на више од 16м. Пројектом је
предвиђено да овог растојања нема. 

Такође, само у случају када је овим планом планирана изградња објеката у непрекинутом низу, за
исту није потребна сагласност власника суседних парцела које се граниче са парцелом на којој се
гради објекат. До данас нисмо упознати да ли је Инвеститор затражио и добио овакву сагласност.

КРШЕЊЕ ОДРЕДАБА О БЕЗБЕДНОСТИ И ПРИВАТНОСТИ

Планиранираним пројектом је предвиђено зазиђвање постојећих прозора на заједничким
просторијама стамбеног објекта и зазиђивање 3 (три) постојећа улаза у објекат са западне стране.
Крши се правилник о нормативима за пројектовање и угрожава безбедност и приватност власника
станова. Код станова чији су фасадни отвори оријентисани ка галерији или заједничкој тераси,
најмање одстојање горње ивице прозорског парапета од нивоа пода површине заједничких
простора износи 160 цм, а пројектом је планирано 55цм, што постојеће станове претвара у
подрумске јер дозвољава да спољашња тераса буде виша од пода у постојећим становима.

ГРАДИ СЕ НА ЗЕЛЕНОЈ ПОВРШИНИ

ПГР – Систем зелених површина града Београда (2019. год) је предметну парцелу означио као
постојеће блоковско зеленило за коју се задржава намена "зелене површине у постојећем
отвореном стамбеном блоку". Овај план јасно приказује облик парцеле каква би требало да буде
(без јавног пута и паркинга) и прецизније одређује намену у скалду са тренутном ситуацијиом и
потребама у односу на ДУП из 1991. године.

КРШЕЊЕ ЗАКОНА О АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

За ову локацију је израђен главни пројекат: СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ЛОКАЛИМА,
ДЕЛОМ ЦМЗ И ПОЛУ УКОПАНОМ ГАРАЖОМ НА НОВОМ БЕОГРАДУ У БЛОКУ 4 – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
, 1997 – 1998. године. Аутор овог пројекта је проф. Александар Кековић (између осталог
некадашњи декан Архитектонског факултета Универзитета у Београду, добитник Велике награде
архитектуре, редовни члан Академије инжењерских наука Србије и Академије архитеката
Србије…), коаутори Д. Кековић и А.Кековић Младеновић. Према овом главном пројекту је 1999.
године изведена фаза: стамбени део са локалима и започета изградња анекса – пословног дела са
ЦМЗ и полуукопаном гаражом – изведени су темељи и арматура приземља.

Спорни пројекат заправо представља прераду овог пројекта у делу који се односи на анекс, а да
иста (прерада) није, како је Законом предвиђено, понуђена прво ауторима објекта. Није
затражена чак ни сагласност!

СПОРНА ОДЛУКА ГАРДСКОГ ВЕЋА

Два месеца након потврђеног УП, Секретаријат за урбанизам потврђује локацијске услове.
Мишљење Републичког урбанистичког инспектора и налаз стручног судског вештака су потврдили
оправданост приговора власника стамбеног објекта и ова ствар је прослеђена Градском већу на
одлучивање. У марту 2022. једногласном одлуком ово Веће усваја приговор и враћа предмет
Секретаријату на поновни поступак. Секретаријат остаје при својој одлуци, Републички
урбанистички инспектор не мења свој став и по други пут исти пројекат и идентични локацијски
услови долазе пред одлуку Градског већа. Само 6 месеци касније, одлучујући о истој ствари,
Градско веће мења своју претходну одлуку и у септембру 2022. одбације приговор власника
објекта, одлучује у корист инвеститора и упућује на подношење тужбе Управном суду.

НА КОРАК ДО СПОРНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Како управни спор не омета наставак активности и евентуалну изградњу објекта, 15.12.2022.
године инвеститор је Серетаријату за урбанизам доставио пројекат за гређевинску дозволу.
Станари Блока 4, у оваквој ситуацији се обраћају свим важећим носиоцима власти – Кабинету
председника Републике, Кабинету премијерке, Министру грађевинарства и Републичкој
дирекцији за имовину јер желе да скрену пажњу на овакву ситуацију и спрече изигравање спорне
грађевинске дозволе и наношење трајне и ненадокнадиве штете за станаре Блока 4.