Pročitaj mi članak

SVE O LEGALIZACIJI: Narod pita, advokat odgovara

0

Ministarstvo građevinarstva odgovara na pitanja čitalaca "Novosti" o Zakonu o ozakonjenju. Pitanja se mogu slati na mejl [email protected]

a

Ево шта је највише занимало грађане:

* Власник сам 1/5 породичне куће и плаца (наследним решењем) на коме сам изградио гаражу с помоћним објектима. Интересује ме да ли могу да легализујем поменуте објекте и трајно оградим плац без сагласности осталих наследника, јер на том плацу у новој кући живим само ја са породицом.

Ђорђе Миливојевић из Сурдулице

У поступку озакоњења, као доказ о одговарајућем праву, у наведеној ситуацији биће примењен члан 10 став 6 којим је прописано да, када је предмет озакоњења објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме постоји право сусвојине, као доказ о одговарајућем праву доставља се писмена сагласност свих сувласника. Изузетак од овог општег правила прописано је у истом члану у ставу 7, којим је прописано да, уколико је сувласник знао или је могао знати за изградњу објекта, али се у време изградње томе није противио, сматраће се да постоји сагласност за озакоњење, те се у том случају не доставља оверена сагласност свих сувласника у поступку.

**************

* Власник сам објекта за који је 2009. године поднет захтев за легализацију. Од тог тренутка нису извођени никакви накнадни радови на објекту (јер је и тада нелегална градња подразумевала кривичну одговорност), тако да објекат има темељ, зидове, армиранобетонске стубове с гредама и армиранобетонску таваницу, тачније постоји конструктивни склоп, али не постоји изведен кров нити кровна конструкција. Шта се дешава ако изграђени објекат има армиранобетонску таваницу, с обзиром на то да је изграђен само први спрат, тј. приземни објекат у сутерену, и да ли је могуће озаконити објекат у тренутном стању без изведене кровне конструкције?

Ивана Симић

Предмет озакоњења су сви објекти изграђени без грађевинске дозволе који су у степену изграђености и завршености прописаној законом као услов за озакоњење. С обзиром на то да нисте навели какав објекат је у питању, а да се степен завршености објекта утврђује у зависности од врсте и намене објекта, не можемо вам дати конкретан одговор, а о свему ће вас упутити орган надлежан за озакоњење у наставку поступка озакоњења.

**************

* Захтев за легализацију сам поднела давне 2003. године. После многих промена Закона о легализацији, најзад сам добила решење о озакоњењу чија је правоснажност код Управе за планирање и изградњу у Нишу настала 1. 8. 2016. год., а уручена ми је 22. 8. 2016. Пошто је Управа за планирање и изградњу Ниш, по службеној дужности, проследила то решење РГЗ-у Ниш на укњижење, од РГЗ-а Ниш сам добила обавeштење да се објекат не може да укњижити, већ траже да доставим скицу (мануал) и тахиметријски записник. Како у елаборату постоје скица објекта и сви елементи изгледа и завршеност објекта, интересује ме који је разлог поновног излагања трошковима за поновни излазак геометра, што би ме коштало 12.500 динара, при мојој пензији од 22.500 динара?

Наведено питање потребно је упутити Републичком геодетском заводу, као надлежном органу, за давање прецизног одговора на конкретну ствар. Такође, потребно је проверити и да ли је надлежни орган за озакоњење проследио све потребне списе предмета Служби за катастар непокретности.

**************

* Пре три месеца купио сам двособан стан на последњем, шестом спрату, у поткровљу, где је једна соба бесправно сазидана деведесетих година. Могу ли легализовати ту собу и која је процедура?

Дограђена соба јесте предмет озакоњења. У циљу озакоњења можете обавестити надлежну грађевинску инспекцију о томе да имате део стана дограђен без грађевинске дозволе, који ће бити евидентиран и пописан од стране грађевинске инспекције, у складу са Законом о озакоњењу објеката, а тиме ће отпочети и поступак озакоњења по службеној дужности.

**************

* Да ли као незапослена и самохрана мајка четворо деце, од којих је двоје старије деце незапослено, а двоје млађе су редовна студенткиња и ученик, имам финансијске повластице приликом легализације куће?

Одредбе о плаћању такси за озакоњење не односе се на власнике незаконито изграђеног објекта који је намењен за становање подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, који је лице са инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи, што је потребно да утврди орган надлежан за озакоњење.

**************

* Још 2000. године направио сам кућу у насељу Јајинци, на општини Вождовац. Захтев за легализацију поднет је пре неколико година, када се спроводила прва легализација нелегалних објеката. Имам додељен кућни број, прикључак на водоводну и електро мрежу. Проблем је у томе што су сви плацеви у непосредној близини купљени 1990. године, после повраћаја земљишта, узети под закуп на 100 година. Какви су услови легализације у наведеном случају?

Члан 10 став 2 Закона о озакоњењу објеката прописује да се, у поступку озакоњења, као одговарајуће право сматра право својине на објекту, односно право својине, право коришћења или право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом о планирању и изградњи, као одговарајућа права на грађевинском земљишту.

**************

* По ком правилнику и закону може да се „исходује“ употребна дозвола, како кажу, за све што је у складу са грађевинском дозволом, а да се радови који представљају одступање озаконе? Према члану 6 став 2 Закона о озакоњењу објеката, „предмет озакоњења је и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта“.

Објекат је целина и када би се овако тумачило и спрат или два „вишка“ у односу на дозволу могли би да се озаконе, док би они по дозволи добили употребну дозволу. Такође, ако је „мало повећан“ габарит објекта у основи, нпр. 5 м2, добио би употребну дозволу до линије габарита по пројекту, а вишкови површине основа по вертикали би се озаконили и слично, што реално није могуће.

Снежана Мировић из Ниша

Објекат у којем је одступљено од грађевинске дозволе не може добити употребну дозволу. Према томе, озакониће се део којим је одступљено од грађевинске дозвола, а након тога издаће се употребна дозвола за цео објекат.