• Početna
  • POČETNA
  • Aktuelno
  • NA­STA­VLJA SE AGO­NI­JA SR­BA NA OSTRVU: Pro­te­ru­ju de­cu još 16 po­ro­di­ca…
Pročitaj mi članak

NA­STA­VLJA SE AGO­NI­JA SR­BA NA OSTRVU: Pro­te­ru­ju de­cu još 16 po­ro­di­ca…

0

Ra­zo­ča­ra­ni U Ma­l­te­ško-sr­p­skoj za­jed­ni­ci oče­ku­ju da će na­red­nih da­na bi­ti po­ve­ćan broj sr­p­skih fa­mi­li­ja ko­je će do­bi­ti od­bi­je­ni­cu za pro­du­ža­va­nje ili izda­va­nje bo­ra­vi­šne vi­ze za svo­je mališane

Још 16 ср­п­ских по­ро­ди­ца на Ма­л­ти до­би­ло је од­би­је­ни­цу за про­ду­жа­ва­ње или изда­ва­ње бо­ра­ви­шне ви­зе за сво­ју де­цу, а оче­ку­је се да се тај број до­дат­но по­ве­ћа на­ред­них да­на, са­зна­је Ку­рир.

Аго­ни­ја ср­п­ских по­ро­ди­ца на Ма­л­ти, ко­ји­ма пре­ти де­по­р­та­ци­ја де­це јер пре­ма ма­л­те­шким про­пи­си­ма не за­ра­ђу­ју до­во­љ­но, на­ста­вља се. На­кон што је вла­да Ма­л­те у уто­рак уве­че ја­ви­ла да оста­је при одлу­ци да од­би­ја изда­ва­ње бо­ра­ви­шне до­зво­ле за 22 ср­п­ске де­це, иста одлу­ка је до­не­се­на за још 16 ср­п­ских по­ро­ди­ца.

У Ма­л­те­шко-ср­п­ској за­јед­ни­ци (МСЗ) ка­жу да су ра­зо­ча­ра­ни не­га­ти­в­ним ис­хо­дом хи­т­ног са­стан­ка ка­би­не­та ми­ни­ста­ра Ма­л­те и да у пот­пу­нос­ти по­др­жа­ва­ју ро­ди­те­ље ср­п­ске гра­ђа­не, али и ро­ди­те­ље гра­ђа­не тзв. тре­ћих зе­ма­ља у њи­хо­вим на­по­ри­ма на очу­ва­њу је­дин­ства по­ро­ди­це.

– МСЗ по­зи­ва ка­би­нет да преи­спи­та сво­ју одлу­ку у скла­ду с ме­ђу­на­род­ним оба­ве­за­ма Ма­л­те. Ова одлу­ка пред­ста­вља ка­жњи­ви пре­кр­шај основ­них љу­д­ских пра­ва на по­ро­ди­ч­ни жи­вот и обра­зо­ва­ње де­це, дис­кри­ми­на­тор­но и пу­ни­ти­в­но усме­ре­на про­тив ро­ди­те­ља по осно­ву њи­хо­вог основ­ног го­ди­шњег при­хо­да, не укљу­чу­ју­ћи бо­ну­се и оста­ле/до­дат­не изво­ре при­хо­да – ка­же за Ку­рир је­дан од ад­ми­ни­стра­то­ра Феј­с­бук гру­пе „Ро­ди­те­љи на Ма­л­ти“ (име и пре­зи­ме по­зна­то ре­да­к­ци­ји), чи­ји је ци­љ да оку­пи ро­ди­те­ље свих зе­ма­ља тре­ћег све­та, и до­да­је:

– Ова по­ли­ти­ка је у су­про­т­нос­ти са си­сте­мом вред­нос­ти ега­ли­тар­ног и со­ци­ја­ли­сти­ч­ког по­ре­т­ка и чи­ни се да је усме­ре­на да иза­зо­ве пси­хо­ло­шко злос­та­вља­ње и сти­г­ма­ти­за­ци­ју ра­њи­ве по­пу­ла­ци­је ма­ло­ле­т­не де­це, чи­ја фу­н­да­мен­тал­на пра­ва га­ран­ту­ју ме­ђу­на­род­не ко­н­ве­н­ци­је и по­ве­ље ко­је је Ма­л­та ра­ти­фи­ко­ва­ла. Исто­вре­ме­но, ова одлу­ка ли­ша­ва де­цу гра­ђа­на тре­ћих зе­ма­ља пра­ва ко­ја ужи­ва­ју сва оста­ла де­ца на Ма­л­ти, без об­зи­ра на ста­тус и на­цио­нал­ну при­па­д­ност. Пос­то­ји са­ста­вље­на ра­д­на гру­па ко­ја коо­р­ди­ни­ра­но при­ку­пља све од­би­је­ни­це и про­сле­ђу­је их адво­ка­ту, ко­ји бес­плат­но спре­ма жа­л­бе за ро­ди­те­ље.

Од­бор за мигранте

Ро­ди­те­љи има­ју пра­во жалбе

Да под­се­ти­мо, реч је о но­вој уред­би аге­н­ци­је за др­жа­вљан­ство и бо­ра­вак, ко­ја пре­дви­ђа да по­ро­ди­це ко­је по­ти­чу из зе­ма­ља ЕУ мо­ра­ју да за­ра­ђу­ју на­ј­ма­ње 19.000 евра го­ди­шње, плус 3.800 евра за сва­ко де­те, ка­ко би им би­ла изда­та до­зво­ла за бо­ра­вак.

Тај износ, ме­ђу­тим, не укљу­чу­је пре­ко­вре­ме­ни рад, бо­ну­се или дру­ге при­хо­де, на ко­је се у на­ј­ве­ћем про­цен­ту осла­ња­ју Ср­би ко­ји жи­ве и ра­де на Ма­л­ти. Од де­це се не оче­ку­ју да од­мах на­пу­сте Ма­л­ту, већ ро­ди­те­љи има­ју пра­во да уло­же жа­л­бу од­бо­ру за ми­гран­те, сао­п­шти­ла је аге­н­ци­ја за др­жа­вљан­ство и бо­ра­вак.

                  ПОМОЗИТЕ РАД СРБИН.ИНФО ДИНАРСКОМ УПЛАТОМ – КЛИКНИТЕ ОВДЕ!