СРПСКА КРАТКОВИДОСТ: Шта су словеначки политичари мислили о убиству Франца Фердинанда?

25

На слици: Средњи грб Аустроугарске

Mало је познато да се клерикална (с подршком Ватикана) СЛС (Словенска људска странка), која је била део власти у Краљевини Југославији, 1914. године свим силама трудила да полицији испоручи све противнике Аустрије. Као и сецесионисти 1991, и 1914. словеначки политичари тражили су „злочиначку српску завјеру“.

Из Magnum crimen-a:

„Стро­го повјер­љи­во. Цир­ку­лар секре­та­ри­ја­та СЛС.

Госпо­ди повје­ре­ни­ци­ма СЛС.

Гро­зни зло­чин у Сара­је­ву, живо­тињ­ски суро­во убој­ство пле­ме­ни­тог и моћ­ног заштит­ни­ка Сло­ве­на­ца и Хрва­та и њего­ве пре­бла­ге супру­ге, открио је рак-рану на народ­ном тије­лу Југо­сла­ве­на: зло­чи­нач­ку срп­ску завје­ру!Нема ника­кве сум­ње, да та завје­ра дје­лу­је тако­ђер и у Сло­ве­ни­ји и да поку­ша­ва на при­ма­мљив начин оту­ђи­ти вјер­ни сло­вен­ски народ њего­вој вје­ри и Аустри­ји. У том сми­слу раде разни листо­ви, који се доду­ше који пут пре­тва­ра­ју, али је њихов пра­вац досљед­но покре­нут уни­ште­њу кршћан­ства, наро­да и тро­ва­њу отро­вом вели­ко­срп­ског про­тив аустриј­ског наци­о­на­ли­зма.

Ради се о завје­ри про­тив опстан­ка като­лич­ког, сло­вен­ског наро­да! У том озбиљ­ном часу дужност је у првом реду СЛС да сачу­ва наш народ од опа­сно­сти која му при­је­ти. Обра­ћа­мо се сви­ма нашим повје­ре­ни­ци­ма с хит­ном мол­бом да тој ства­ри обра­те нај­ве­ћу пажњу и да о све­му што сазна­ју нео­д­ло­жно изви­је­сте секре­та­ри­јат СЛС у Љубља­ни. Наро­чи­то се умо­ља­ва за извје­шта­је о сли­је­де­ћим точ­ка­ма:

1. Да ли се опа­жа у вашем кра­ју каква поја­ва у сми­слу вели­ко­срп­ства, одно­сно про­тив Аустри­је? С које стра­не?

2. Да ли се шири у вашем кра­ју штам­па и тко је шири?

3. Тко је у вашем кра­ју прет­плат­ник каквог лошег листа као што су: „Сло­вен­ски народ“, „Дан“, „Наш глас“, „Сло­вен­ски дом“, „Учи­тељ­ски това­риш“, „Сава“, „Зар­ја“ итд?

4. У којим је гости­о­ни­ца­ма или дру­гим јав­ним лока­ли­ма изло­жен који од тих листо­ва и који?

Моли­мо за нај­хит­ни­ји одго­вор на та пита­ња, како би вод­ство стран­ке могло пра­во­доб­но под­у­зе­ти све потреб­не кора­ке.

Отаџ­би­на је у опа­сно­сти, зато сви муже­ви на палу­бу!

Све за вје­ру, дом и цара!

У Љубља­ни у јулу 1914. годи­не.“

 

Прво нецензурисано и целовито издање на српском језику. Први пут ћириличним писмом.

Прво нецензурисано и целовито издање на српском језику. Први пут ћириличним писмом.